Privacy Verklaring

De IJsclub Lonneker bestaat uit: Natuurijsvereniging, Actieve schaatsers en de Visclub Lonneker. Hierna genoemd IJsclub Lonneker.

IJsclub Lonneker hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. IJsclub Lonneker houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IJsclub Lonneker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door IJsclub Lonneker verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie en/of uitnodigingen over IJsclub Lonneker (de organisatie zelf, natuurijs, trainingen en georganiseerde activiteiten);
 • Indeling van trainingsgroepen
 • Doorgeven van lidgegevens aan de KNSB

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • uw lidmaatschap van IJsclub Lonneker.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan IJsclub Lonneker de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankgegevens (bij leden die alleen lid zijn van de Natuurijsbaan t.b.v. het innen van de contributie voor natuurijs)

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Lonneker opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna gedurende maximaal 2 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van schaatstrainers

Persoonsgegevens van Schaatstrainers worden door IJsclub Lonneker verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Betalen van vergoeding aan schaatstrainers.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De afspraak t.a.v. geven van schaatstraining bij IJsclub Lonneker.

Voor de bovenstaande doelstelling kan IJsclub Lonneker de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door IJsclub Lonneker opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Foto’s op website en sociale media

IJsclub Lonneker plaats foto’s van activiteiten op haar website en sociaal media. Het doel van deze foto’s is om verslag te doen van een gebeurtenis of activiteit.  Hierbij hecht IJsclub Lonneker veel waarde aan de privacy van de mensen op de foto. Mocht u ondanks onze inspanning niet blij zijn met de gepubliceerde foto kunt u dit aan ons melden en dan verwijderen wij deze foto.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij verstrekken gegevens aan de volgende externe partijen:

 • De Baancommissie Twente voor het huren van ijs
 • De KNSB, omdat zij het overkoepelende orgaan voor de schaatsverenigingen is en in verband met een verzekering voor de schaatsers
 • De drukkerij voor het vervaardigen van lidmaatschapskaarten natuurijs.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming of via een mailbericht is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IJsclub Lonneker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden binnen 3 maanden na opzegging van uw lidmaatschap verwijderd uit het actieve ledenbestand. Het passieve ledenbestand wordt maximaal 2 jaar gehandhaafd. Gegevens van de financiële administratie (facturen) moeten 7 jaar bewaard blijven en worden daarna verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens IJsclub Lonneker van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

IJsclub Lonneker

Spölminkkamp 45,

7524 DV Lonneker

secretaris@ijsclublonneker.nl